Средби на Нацонален ромски центар со државните преставници