Поделени се хигеински пакети за бремените и неодамно породени Ромки. Помошта е доделена од Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА, со финансиска поддршка на ФООМ.